Soldater

Äldre Indelningsverket
Det äldre indelningsverkets organisation fastställdes i 1634 års regeringsform och anslöt sig till landskapsindelningen i landet.Trupperna rekryterades, förlades och underhölls såsom landskapsregemente
Det yngre indelningsverket.
Antogs av Riksdagen 1682 efter ett förslag framlagt av konung Karl XI om införandet av det s.k. ständiga knekthållet. Enligt detta skulle alla hemman indelas i rotar, som vardera skulle hålla en soldat. I Västergötland antogs denna organisationen.
Infanteriet
Allmogen fick till uppgift att genom rotering hålla ett så kallat ständigt knekthåll, vilket innebar att de skulle  rekrytera soldaterna  samt svara för deras utrustning, bostad och avlöning. För Skaraborgs län innebar det enligt överenskommelsen att hålla 1500  soldater och korpraler.
Kavalleriet
Organiserades (1691) något annorlunda.
Här fanns en tradition tidigare bland bönder som mot skattebefrielse själva stred som ryttare. Bonden fick nu skyldigheten att hitta en ryttare som han skulle hålla med häst och utrustning i utbyte mot skattebefrielse.

Genom ett riksdagsbelut 1873 bestämdes att indelningsverket skulle ersättas med värnplikt. Avvecklingens avslutande del genomfördes 1901.
De redan anställda knektarna fick dock rätt att fortsätta att tjänstgöra så länge de önskade.
Den siste indelte soldaten i våra trakter var Axel Ljung som avled  den 9 augusti 1983

Soldaterna från socknarna i nuvarande Falköpings kommun var mönstrade till 

åter till Forskning