Vårkumla

Historik: Pastorat: Kinneved. 

 
Vårkumla kyrka är en medeltida kyrkobyggnad som tillhör Kinneveds församling i Skara stift.
Kyrkan uppfördes i huvudsak under åren 1135-1250. Den har klockstapel och ett rakt avslutande kor i öster. Vapenhuset i söder liksom sakristian i norr har tillkommit senare. Kyrkorummets kryssvalv och långhusets målningar är senmedeltida, sannolikt från 1400-talet. Målningen i koret anses vara från 1600-talet.

Kinneved Hembygsförenings  gravstensinventering på Vårkumla kyrkogård.
   
Sök mer på Wikipedia