Marka

Historik: Pastorat: Gökhem


 
Marka kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Mössebergs församling i Skara stift. Fram till 2010 hörde kyrkan till Marka församling som därefter uppgick i Mössebergs församling. Kyrkan ligger i samhället Marka några kilometer sydväst om Falköping. Den har varit sockenkyrka i Marka socken.
Kyrkan i romansk stil uppfördes på 1100-talet samt i början av 1200-talet. Materialet var tuktad sandsten och en viss mängd kalksten. Från begynnelsen bestod kyrkan av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakt avslutat kor i öster och torn i väster. Sakristian av gråsten och kalksten tillkom under senmedeltiden då även innertakets kryssvalv uppfördes. 1750 revs kyrktornet och av materialet byggdes nuvarande vapenhus mitt på långhusets norra sida. Altarfönstret och ett litet fönster i norr är bevarade i ursprunglig form. Nordväst om kyrkan står en  klockstapel uppförd 1752 som ersättning för det rivna tornet. Storklockan är från år 1583. Lillklockan är gjuten 1751 hos Nils Billsten.
Läktaren har ljusblå marmorering. Målningarna på bröstningen är från 1700-talets senare del. Dessa togs ned vid restaureringen 1913 och återfinns numera på väggen i vapenhuset.
Altartavlan är från slutet av 1600-talet. Vid triumfbågens norra sida står en åttasidig dopfunt som sannolikt tillkom under 1900-talets första hälft. Funten består av fot, cuppa och lock av trä som är marmorerade i grågrönt. Tre ljuskronor av mässing inköptes 1781. Predikstolen i provinsiell barock är snidad i trä under 1600-talets senare del eller under 1700-talet. Ett åttasidigt ljudtak hänger ovanför predikstolen. 
 
Sök mer på Wikipedia